You are currently viewing Kolejne Walne Zebranie Członków już za nami

Kolejne Walne Zebranie Członków już za nami

W dniu 20 czerwca b.r.,  w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu   odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”.

Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu :

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023 r.
  6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
  7. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2024 r.
  8. w sprawie ustalenia jednorazowej składki dla Gmin i Powiatu
  9. w sprawie wyboru nowych członków do Rady Rybackiej.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór nowych Członków  Rady Rybackiej:

Pani Darii Czajki  Pani Ewy Ostrowskiej , które będą w radzie reprezentować sektor samorządowy,

Pana Marcina Pawlaka- sektor społeczny i Pana Lecha Banego- sektor gospodarczy.

Nowo wybranym   Członkom   serdecznie gratulujemy objęcia nowej funkcji.

Pragniemy również podziękować  Członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera Protokół z Walnego Zebrania, który wraz z załącznikami jest  dostępny w linku poniżej:

https://morzeiparseta.pl/wzc-walne-zebranie-czlonkow/