Konsultacje w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Chcielibyśmy poinformować Państwa o propozycji aktualizacji Strategii LSR.
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju są konieczne min. ze względu na przygotowywane przez Biuro projekty współpracy,
które bez zmian w LSR nie mogą zostać sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
Brak jest odpowiedniego punktu w dokumencie, pod którym można by je umieścić.
Zmiany w LSR są potrzebne również ze względu na aktualnie dużo wyższy kurs Euro, w stosunku do roku 2016.
W dokumencie brano pod uwagę kurs 1Euro =4 PLN; a obecny kurs to ok. 1Euro =4.5 PLN.
Zgodnie z „Procedurą terminowego wprowadzenia w życie zmian LSR ” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.
Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 03.06.2021 r. na e-mail: biuro@morzeiparseta.pl

Propozycję zmian –projekt uchwały
Uchwała Zarządu 2021r – zmiany LSR

Formularz do zgłaszania uwag
konsultacje społeczne-formularz