SRLGD „Morze i Parsęta” ogłasza VI Nabór wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Termin składania wniosków:
23 listopada 2020 roku – 18 grudnia 2020 roku

Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków po kliknięciu w poniższy link:
limity-srodkow-nabor-VI

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów, jaką musi zdobyć operacja.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z
niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach,

2. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych,

3. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące niezakończenia operacji,

4. Fiszka projektowa

5. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji .

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wszystkie dokumenty składamy:

• w 2 egzemplarzach papierowych
• 1 wersji elektronicznej tj. na płycie CD
osobiście w Biurze SRLGD „Morze i Parsęta”(od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00)  lub pocztą odpowiednio wcześnie aby dokumenty dotarły do biura do dnia 18.12.2020 r do godz. 15.00

adres do wysyłki: Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 517 797 782 , 789 393 153 lub biuro@morzeiparseta.pl