You are currently viewing Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 20.06.2023 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 16:00

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 20.06.2023 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 16:00

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się
w dniu 20.06.2023 r. (wtorek) o godz. 16:00 pierwszy termin, (16:15 drugi termin), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzeg w dniu 20.06.2023 r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2022 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 r. wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Zarządowi za działalność w 2022r.
10. Informacja o planie pracy na 2022 r.
11. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 r.
3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.,
5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023 r.
6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
7. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2024 r.
8. w sprawie ustalenia jednorazowej składki dla Gmin i Powiatu
9. w sprawie wyboru nowych członków do Rady Rybackiej.

12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Projekty uchwał na WZC:
Uchwała nr 4 WZ LGD 2023 – sprawozd. Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 3 WZ LGD 2023r. – absolutorium

Uchwała nr 2 WZ LGD 2023 – spraw. Zarządu

Uchwała nr 1 WZ LGD 2021 – zatw. sprawozdania

Uchwała nr 9 WZ LGD – 2023r – wybór członków Rady Rybackiej

sprawozdanie za 2022

Porządek obrad WZ LGD 2023r_

Plan pracy na 2023 r_

uchwała nr 8 WZ LGD 2023 – składka dla gmin i powiatu

uchwała nr 7 WZ LGD 2023 – składki członkowskie

Uchwała nr 6 WZ LGD – 2023 r. – zmiany w składzie Rady Rybackiej

Uchwała nr 5 WZ LGD 2023 – plan pracy

Pozostałe dokumenty dostępne są w Biurze SRLGD ,, Morze i Parsęta” ,ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w godzinach pracy Biura.