You are currently viewing Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 23.06.2022 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 16:00

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 23.06.2022 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 16:00

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”
zaprasza na
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,

które odbędzie się w dniu 23.06.2022r. (czwartek) o godz. 16:00 pierwszy termin (16:15 drugi termin)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2021 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2021r.
10. Informacja o planie pracy na 2022 r.
11. Podjęcie uchwał :
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. i podziału zysku z działalności
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 r.
3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.,
5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022 r.
6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
7. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2023 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

DOKUMENTY:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022- skan

Plan pracy na 2022 r_

Porządek obrad WZ LGD 2022r.

sprawozdanie za 2021

Uchwała nr 1 WZ LGD 2022 – zatw. sprawozdania i podział zysku

Uchwała nr 2 WZ LGD 2022 – spraw. Zarządu

Uchwała nr 3 WZ LGD 2022r. – absolutorium

Uchwała nr 4 WZ LGD 2022 – sprawozd. Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 WZ LGD 2022 – plan pracy

Uchwała nr 6 WZ LGD – 2022 r. – zmiany w składzie Rady Rybackiej

uchwała nr 7 WZ LGD 2022 – składki członkowskie